ภาษา :

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

1. ชื่อปริญญา

        ชื่อเต็ม  :         สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

                                Doctor of Public Health

          ชื่อย่อ   :         ส.ด.

                                 Dr.P.H

วัตถุประสงค์หลักสูตร

     เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้

     1) เป็นผู้นำความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยในขั้นสูงในการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานด้านสาธารณสุข

     2) มีความสามารถในการผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานสาธารณสุข

     3) มีความสามารถด้านการสื่อสาร และเข้าใจปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมที่มีผลต่อการจัดการสุขภาพในบริบทที่มีความหลากหลาย รวมถึงการปรับตัวให้ตอบสนองความต้องการต่อประเด็นด้านสังคมและวัฒนธรรม และการปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม

      4) มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สามารถบูรณาการองค์ความรู้แบบสหสาขาวิชาในการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชน

      5) เป็นผู้นำด้านการคิดริเริ่ม และการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมของคนในองค์กรและชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการส่งเสริมบริการสุขภาพที่จำเป็นในอนาคต

      6) มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการหน่วยงานสาธารณสุขทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

      7) เป็นนักสาธารณสุขที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

       1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง และผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาใน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554

       2) มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.50

       3) กรณีสำเร็จปริญญาโทสาขาอื่นต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านสาธารณสุขหรือที่เกี่ยวข้องมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี

       4) ผู้เข้าศึกษาจะต้องมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติย้อนหลัง 3 ปี จำนวน 2 เรื่อง หรือในระดับนานาชาติย้อนหลัง 3 ปี จำนวนอย่างน้อย 1 เรื่อง (เฉพาะ แบบ 1.1)

       5) มีหลักฐานประกอบการสมัครเป็นโครงร่างการวิจัยหัวข้อที่สนใจ ความยาว 2 – 5 หน้ากระดาษ A4 ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีวิจัยโดยย่อ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

        6) กรณีผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับคุณสมบัติในข้อ 1 และ 3 ให้ยื่นเรื่องเพื่อขอรับการพิจารณาให้สมัครเข้าศึกษาได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

          1) ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องมานำเสนอโครงร่างงานวิจัยฉบับย่อต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯ

          2) พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัคร

ระบบการศึกษาและระยะเวลาศึกษา

          - นิสิตจะต้องศึกษารายวิชาตลอดหลักสูตร จำนวน 48 หน่วยกิต โดยในชั้นปีที่ 1 จะศึกษารายวิชาพื้นฐานและรายวิชาบังคับ จำนวน 4 วิชา รวม 12 หน่วยกิต และในชั้นปีที่ 2 และ 3 จะศึกษารายวิชาวิทยานิพนธ์ รวม 36 หน่วยกิต ซึ่งนิสิตสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 3 ปีการศึกษา


ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :