ภาษา :

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

          ชื่อปริญญา      

         ชื่อเต็ม  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต          

            Bachelor of Public Health

         ชื่อย่อ   ส.บ.

           B.P.H.

         จุดเด่นของหลักสูตร

- มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นักวิชาการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและโรงพยาบาลชุมชน มีความสามารถพัฒนาชุมชน และบริหารจัดการงานด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน รวมถึงการดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน

          แนวทางการประกอบอาชีพ

- สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลชุมชน และหน่วยงานอื่นในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นที่มีความต้องการบุคลากรในตำแหน่งนักสาธารณสุข และนักส่งเสริมสุขภาพ

          แนวทางการศึกษาต่อ

- สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโททางด้านสาธารณสุขศาสตร์ และที่เกี่ยวข้อง หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพในทุกสถาบันการศึกษา

          คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

          ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 120,000 บาท

 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

          ชื่อปริญญา

          ชื่อเต็ม    วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

                          Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)

           ชื่อย่อ    วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

                          B.Sc. (Occupational Health and Safety)

          จุดเด่นของหลักสูตร

- มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้มีองค์ความรู้ ความสามารถ และทักษะ ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาธารณสุขทั่วไป โดยมีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในการดูแลสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพให้มีความปลอดภัยในการทำงาน การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้สามารถขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานได้

          แนวทางการประกอบอาชีพ

- สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพในสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรม และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นที่ต้องการบุคลากรในตำแหน่งอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

          แนวทางการศึกษาต่อ

- สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโททางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย วิศวกรรมความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์และที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นในทุกสถาบันการศึกษา

          คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

          - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

          ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 120,000 บาท

 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

ชื่อปริญญา      

ชื่อเต็ม  วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)   

  Bachelor of Science Environmental Health   

ชื่อย่อ   วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม

  B.S. Environmental Health

          จุดเด่นของหลักสูตร

- มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานควบคุม ดูแลปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น อาหาร อากาศ น้ำ และของเสีย เป็นต้น อันเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและป้องกันการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้สามารถขอสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้

           แนวทางการประกอบอาชีพ

- สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ในสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรม และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนอื่นที่ต้องการบุคลากรในตำแหน่งนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม นักวิชาการสิ่งแวดล้อม และนักส่งเสริมสุขภาพ

          แนวทางการศึกษาต่อ

- สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโททางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาธารณสุขศาสตร์ และที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นในทุกสถาบันการศึกษา

          คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

          ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 120,000 บาท

 

4. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

          ชื่อปริญญา           

          ชื่อเต็ม    การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

                          Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine

          ชื่อย่อ     พปท.บ.

               B.ATM

          จุดเด่นของหลักสูตร

มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สามารถนำองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาไทย ไปประยุกต์ใช้ในการบริการสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งเนการรักษา การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ สามารถขอสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ของสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

          แนวทางการประกอบอาชีพ

          -แพทย์แผนไทยประยุกต์ได้สอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์แล้วสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งแพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์ ในสถานพยาบาลทุกระดับเช่น โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นที่ต้องการบุคลากรในตำแหน่งแพทย์แผนไทยประยุกต์ เช่น อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และสามารถประกอบกิจการคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ส่วนตัวหรือโรงงานยาสมุนไพรได้

          แนวทางการศึกษาต่อ

-ระดับปริญญาโทและเอก สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในสถาบันที่มีการจัดการเรียนการสอน หรือสาขาทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องได้

          คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

            - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

            - จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพ

          ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 120,000 บาท


ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :