ภาษา :

ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ

1. ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยนเรศวร

     คลิกดาวน์โหลด

2. ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ระดับบัณฑิตศึกษา 

     คลิกดาวน์โหลด

3. ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

     สำหรับนิสิต

            - การเข้าชั้นเรียนของนิสิต คลิกดาวน์โหลด

            - หลักเกณฑ์การรับย้ายภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ คลิกดาวน์โหลด

            - หลักเกณฑ์การรับย้ายนิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ คลิกดาวน์โหลด

            - หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัตินิสิตที่จะออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาธารณสุข คลิกดาวน์โหลด

            - อัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานฝึกปฏิบัติ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คลิกดาวน์โหลด

     สำหรับคณาจารย์

            - แนวปฏิบัติในการสมัครสอบภาษาอังกฤษ คลิกดาวน์โหลด

            - เกณฑ์ภาระงานของบุคลากรสายวิชา 1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559 คลิกดาวน์โหลด

            - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 คลิกดาวน์โหลด

            - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 คลิกดาวน์โหลด

            - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 คลิกดาวน์โหลด

            - (ร่าง)มคอ.1 ระดับปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คลิกดาวน์โหลด

            - (ร่าง)มคอ.1 ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คลิกดาวน์โหลด


ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :