Name : ผศ.ดร.ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์
Period : 00:00-20:00
Place : จ.กำแพงเพชร
Remark :
Department : กลุ่มสาขาวิชาอนามัยชุมชน
Name : รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน
Period : 00:00-00:00
Place : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ
Remark :
Department : กลุ่มสาขาวิชาอนามัยชุมชน
Name : ผศ.ดร.ศันสนีย์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์
Period : 06:00-18:00
Place : สำนักงานสาธารณสุขอ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
Remark :
Department : กลุ่มสาขาวิชาอนามัยชุมชน
Name : ดร.อนุสรา สีหนาท
Period : 08:30-17:00
Place : ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2(ภาคเหนือ)
Remark :
Department : กลุ่มสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
Name : อ.ฉัตรณรงค์ พุฒทอง
Period : 08:30-17:00
Place : ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2(ภาคเหนือ)
Remark :
Department : กลุ่มสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์