Name : ดร.อนุสรา สีหนาท
Period : 00:00-22:00
Place : โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ
Remark :
Department : กลุ่มสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
Name : ผศ.ดร.ธนัช กนกเทศ
Period : 00:00-19:00
Place : โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯ
Remark :
Department : กลุ่มสาขาวิชาอนามัยชุมชน
Name : รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน
Period : 00:00-00:00
Place : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ
Remark :
Department : กลุ่มสาขาวิชาอนามัยชุมชน
Name : ดร.อาจินต์ สงทับ
Period : 07:30-17:00
Place : อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
Remark :
Department : กลุ่มสาขาวิชาอนามัยชุมชน
Name : ผศ.ดร.ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์
Period : 08:00-00:00
Place : จ.กำแพงเพชร
Remark :
Department : กลุ่มสาขาวิชาอนามัยชุมชน