Name : ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว
Period : 07:30-00:00
Place : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
Remark :
Department : กลุ่มสาขาวิชาอนามัยชุมชน
Name : ดร.ภญ.วธู พรหมพิทยารัตน์
Period : 08:00-18:00
Place : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ
Remark :
Department : กลุ่มสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
Name : อ.นัฏติยา ใจจำนงค์
Period : 08:30-16:30
Place : ชุมชนบ้านแขก ต.ท่าโพธิื อ.เมือง จ.พิษณุโลก
Remark :
Department : กลุ่มสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์