ภาษา :

วัตถุประสงค์งานกิจการนิสิต

  1. ส่งเสริมการดำเนินงานของสโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ และสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมในชมรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

    2. พัฒนาศักยภาพนิสิต โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนงาน/โครงการต่างๆ เช่น แผนงาน/โครงการด้านพัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม  ด้านการให้ความรู้  ด้านทักษะทางปัญญา  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    3. พัฒนานิสิตเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้นำทางด้านสุขภาพ มีจิตสาธารณะ สนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิตมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน

    4. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน/บุคลากรที่รับผิดชอบในการให้คำปรึกษาด้านการศึกษาและวิชาชีพ รวมถึงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

    5. ส่งเสริมการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่า เพื่อสานสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายด้านวิชาการระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง


ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :