ภาษา :

เกี่ยวกับงานกิจการนิสิต

          งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์  เป็นหน่วยงานหนึ่งในสำนักงานเลขานุการคณะสาธารณสุข-ศาสตร์มีหน้าที่ในการส่งเสริมการดำเนินงานของสโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ และสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมในชมรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  พัฒนาศักยภาพนิสิต โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนงาน/โครงการต่างๆ เช่น โครงการด้านพัฒนาศักยภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม  ด้านการให้    ความรู้  ด้านทักษะทางปัญญา  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ           

           ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน/บุคลากรที่รับผิดชอบในการให้คำปรึกษาด้านการศึกษาและวิชาชีพ รวมถึงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ส่งเสริมการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่า เพื่อสานสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายด้านวิชาการระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง  ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยแบ่งหน่วยงานรับผิดชอบออกเป็น  4  หน่วย  ประกอบด้วย

          1. หน่วยกิจการนิสิต 
             ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ แผนงาน งานกิจกรรมนิสิต งานวินัยนิสิต

          2. หน่วยบริการและสวัสดิการนิสิต 
             ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกิจการนิสิต บริการ ประสานและอำนวยความสะดวกอันได้แก่ ทุนการศึกษา และสวัสดิการนิสิต / บริการนิสิต / ส่งเสริมสุขภาพและกีฬา

          3. หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์  
             ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานอาจารย์ที่ปรึกษาและงานธุรการของงานกิจการนิสิต

          4. หน่วยวิเทศสัมพันธ์
             ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ และงานเลขานุการคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

 

ดาวน์โหลดเอกสารงานกิจการนิสิต

          1.คู่มืองานกิจการนิสิต

          2.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ด้านวินัยนิสิต

          3.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์


ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :