เอกสารเผยแพร่
การจัดทำแผนงบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจำปี 2559

        คณะสาธารณสุขศาสตร์ จะจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2559 โดยจะจัดประชุมในการจัดทำแผนงบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจำปี 2559
ขึ้นในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2558 เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางการพัฒนาคณะฯ ร่วมกัน และกำหนดแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะฯ อันจะนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

        นั้นในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความอนุเคราะห์ส่งโครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุเข้าแผนปฏิบัติการประจำปี 2559 และรายการตั้งคำของบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณรายได้ปี 2559 ตามแบบฟอร์ม ดังนี้

  1. แบบฟอร์มเสนอโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2559
  2. รายการตั้งคำของบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณรายได้ปี 2559
    เอกสารประกอบพิจารณา
    -แผนยุทธศาสตร์คณะฯ (ปี 2558-2559)
    -นโยบายการจัดทำงบประมาณ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559
    -ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 

          ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลกลับมาที่งานนโยบายและแผน (Tel : 8657 และ 8651)
ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ต่อไป