เปลี่ยนภาษา :
   หน้าหลัก ผลงานวิชาการ

สาวนักสูบ

จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ

 

          สาวนักสูบ  คือภาพที่สามารถพบเห็นได้ง่ายและบ่อยครั้งมากขึ้นในปัจจุบัน สะท้อนถึงพลวัตของค่านิยมและทัศนคติที่มีต่อผู้หญิงกับการสูบบุหรี่ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงไม่น่าแปลกใจว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีสาวนักสูบมากถึง  616,100  คน  ในจำนวนนี้กว่า  500,000  คน สูบบุหรี่แบบเป็นประจำทุกวัน และประมาณอีก 100,000 คน สูบบุหรี่แบบเป็นครั้งคราว  ถึงแม้ว่าสถานการณ์การสูบบุหรี่ของผู้หญิงไทยจะยังอยู่ในอัตราที่ต่ำเมื่อเทียบกับในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก แต่แนวโน้มจำนวนของสาวนักสูบกลับเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่อายุที่เริ่มต้นของการเป็นสาวนักสูบกลับต่ำลง

          วงจรสาวนักสูบมักเริ่มต้นเมื่ออยู่ในช่วงเป็นวัยรุ่น  เพราะเป็นวัยที่มีความมั่นใจในตนเองสูง  มีความไวต่อความรู้สึกและมีอารมณ์อ่อนไหวจึงทำให้ง่ายที่จะถูกชักชวนให้ทดลองสูบบุหรี่ ในขณะที่บางส่วนใช้บุหรี่เพื่อผ่อนคลายความเครียดและบรรเทาความเหงา บางส่วนใช้บุหรี่เพื่อสร้างบุคลิกใหม่ให้ตนเองดูโฉบเฉี่ยว มั่นใจ และนำสมัย และอีกไม่น้อยสูบบุหรี่เพื่อเพิ่มเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้าม  โดยสถานที่ที่สาว ๆ นักสูบส่วนใหญ่นิยมไปสูบบุหรี่มากที่สุดก็คือ สถานบันเทิงยามค่ำคืน เพราะเห็นว่าเป็นสถานที่ที่ปราศจากกฎเกณฑ์  มีอิสระ สามารถปลดปล่อยความเป็นตัวเองได้โดยปราศจากการถูกตีตราในด้านลบ สอดคล้องกับผลการวิจัยของหน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือ  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ที่พบว่า มีผู้หญิงเที่ยวกลางคืนถึงร้อยละ 32.3  สูบบุหรี่ โดยปัจจัยที่ทำให้สาว ๆ กลุ่มนี้กลายเป็นสาวนักสูบ คือ มีความถี่ในการเที่ยวกลางคืนมากกว่า  3  วันต่อสัปดาห์  มีทัศนคติที่ดีต่อการสูบบุหรี่  มีบุคคลภายในครอบครัวสูบบุหรี่  และมีคนรักสูบบุหรี่ 

          ทุก ๆ ปี จะมีสาวนักสูบกว่า  5,000  คน  เสียชีวิตด้วยโรคที่มีสาเหตุมาจากบุหรี่ เช่น  โรคมะเร็งปอด  โรคถุงลมโป่งพอง  โรคหัวใจและหลอดเลือด  และผลทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่า ผู้หญิงจะได้ผลกระทบจากบุหรี่มากกว่าผู้ชายถึง  2- 3  เท่า  และสาว ๆ นักสูบเหล่านี้ยังมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้นถึง  4  เท่าเมื่อเทียบกับผู้หญิงที่ไม่สูบบุหรี่  นอกจากนี้ยังก่อเกิดความผิดปกติต่อภาวะเจริญพันธุ์อย่างมากโดยทำให้ประจำเดือนมาไม่เป็นปกติ มีโอกาสตั้งครรภ์ได้ยากกว่าผู้หญิงทั่วไปถึง 3 เท่า และจะถึงวัยหมดประจำเดือนเร็วกว่าปกติประมาณ 2 ปี

          การเลิกบุหรี่ของสาว ๆ นักสูบยังคงเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเมื่อเทียบกับผู้ชายเพราะด้วยความแตกต่างทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ  ดังนั้น การปกป้องไม่ให้วัยรุ่นหญิงกลายเป็นสาวนักสูบหน้าใหม่จึงเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดที่ต้องดำเนินการควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน ทั้งในระดับครอบครัว  ระดับสถาบัน  และระดับสังคม โดยเริ่มต้นจากผู้ปกครองที่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยการไม่สูบบุหรี่ หรือกำหนดกติกาไม่ให้มีการสูบบุหรี่ภายในบ้าน  ระดับสถานบันการศึกษาต้องมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการไม่สูบบุหรี่ และมีทักษะการดำเนินชีวิตที่ห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้สูบบุหรี่ และระดับสังคมต้องมีการดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อจำกัดการเข้าถึงบุหรี่ของวัยรุ่น พร้อม ๆ กับการส่งเสริมและรณรงค์ให้สาว ๆ มีค่านิยมต่อการสูบบุหรี่ที่ถูกต้องและเหมาะสม   

 

เอกสารอ้างอิง

พิมพวัลย์  บุญมงคล,  รณภูมิ  สามัคคีคารมย์,  ชยานันท์  มโนเกษมสุข,  สุนิสา  สิงโต. (2555). ทำไมบริบททางสังคมของผู้สูบบุหรี่จึงสำคัญต่อนโยบายการห้ามสูบบุหรี่ในสถานบันเทิง. วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย, 8(1), 52-76

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่. (2553). Women: Tobacco Industry’s Victims หญิงไทยกำลังตกเป็นเหยื่อ, กรุงเทพมหานคร.

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2558). การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ และการดื่มสุราของประชากร โครงการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ  พ.ศ. 2557. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

บุญชณัฎฐา  พงษ์ปรีชา จักรพันธ์  เพ็ชรภูมิ จริญา  แห่งสันเที๊ยะ วรางอังคณา เหมือนแก้ว. (2560). ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้หญิงที่เที่ยวสถานบันเทิงบริเวณรอบมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ในภาคเหนือตอนล่าง. หน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก.

เมื่อวันที่ : 22 สิงหาคม 2560
    

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :