เปลี่ยนภาษา :
   ประวัติส่วนตัวของคณาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ / Profile of lecturers at the Faculty of Public Health.
ดร. อนุสรา สีหนาท
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
โทรศัพท์ :
E-mail : anusara.sii@outlook.com
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ประวัติการศึกษา / Educational Background.
1. Doctor of PhilosophyPublic Health Sciencesจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประเทศไทยปี2559
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต แพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศประเทศไทย ปี2551
วุฒิการศึกษา : สาขาวิชา :
สถานที่ : ประเทศ : เมื่อปี :
งานวิจัยที่สนใจ / Research of Interest.
1. การสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอ (DNA Fingerprinting) เพื่อการพิสูจน์เอกลักษณ์ (Authentication) ของสมุนไพร
2. การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางศาสตร์การแพทย์แผนไทย / ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน/ คัมภีร์ทางการแพทย์แผนไทย ที่สามารถนำการวิจัยไปอธิบายหลักการและแนวคิดทางศาสตร์การแพทย์แผนไทย เพื่อพิสูจน์และทำให้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยเป็นที่ยอมรับสู่สากล
3. การจัดทำมาตรฐานสมุนไพร
4. การวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญในพืชสมุนไพร
5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
หัวข้องานวิจัยที่สนใจ :
ผลงานวิทยานิพนธ์ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา / Graduate-level Research.
1. MICROSCOPIC AND MOLECULAR AUTHENTICATION OF SELECTED CASSIA SPECIES ENDEMIC TO THAILAND AND EVALUATION OF ALOE-EMODIN CONTENTS IN CASSIA GARRETTIANA AND CASSIA GRANDIS LEAVES , 2559
เพิ่มข้อมูลผลงานทางวิชาการ : ปี :
งานวิจัยที่กำลังดำเนินการในปัจจุบัน / Current Research being Conducted.
เพิ่มข้อมูลงานวิจัยที่กำลังดำเนินการ : ปี :
ผลงานทางวิชาการ / Academic.
1. Sihanat A, Chareonsap PP, Ruangrungsi N, Rungsihirunrat K. Using AFLP to identify genetic relationships in Cassia species from Thailand. Pakistan Journal of Botany, 2016; 0(0) : .    
2. Sihanat A, Rungsihirunrat K, Theanphong O. Phylogenetic relationships of Kaempferia species based on AFLP marker. Thai Journal of Botany, 2016; 8(1) : 141-155.    
3. Sihanat A, Rungsihirunrat K, Palanuvej C, Ruangrungsi N. Characteristics and number of trichome of leaves from selected Cassia spp in Thailand. The 3rd International Conference on Advanced Pharmaceutical Research (ICAPH), 2016; 0(0) : .    
4. Sihanat A, Rungsihirunrat K, Palanuvej C, Ruangrungsi N. Characteristics and number of trichome of leaves from selected Cassia spp. in Thailand. Bulletin of Health Science and Technology, 2016; 14(1) : 10-20.    
5. Sihanat A, Ruangrungsi N, Palanuvej C, Chareonsap PP, Rungsihirunrat K. Leaf constant numbers of selected Cassia species in Thailand. Bulletin of Health Science and Technology, 2015; 13(2) : 8-16.    
6. Sihanat A, Ruangrungsi N, Palanuvej C, Chareonsap PP, Rungsihirunrat K. Phylogenetic relationships of selected Cassia species existing in Thailand based on AFLP marker. The 2nd International Conference on Advanced Pharmaceutical Research Strategies and Innovation in Pharmaceutical Research: Safet, 2015; 0(0) : 77-84.    
ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์
ชื่อวารสาร เล่มที่ ฉบับที่ หน้าที่ตีพิมพ์
เดือนที่พิมพ์ ปีที่พิมพ์ หมายเหตุ
การคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในปัจจุบัน / Current Graduate Students under Supervision.
ลำดับรหัสชื่อ-นามสกุลสาขาวิชาวันที่แต่งตั้งวันที่อนุมัติ
สอบโครงร่าง
วันที่สอบจบวันที่ส่งเล่ม
สมบูรณ์
ผ่านการสอบ
วัดคุณสมบัติ
รหัสนิสิต  ชื่อ  นามสกุล  สาขาวิชา
วันที่แต่งตั้ง วันที่อนุมัติสอบโครงร่าง วันที่สอบจบ วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
แก้ไขข้อมูล
รหัสนิสิต  ชื่อ  นามสกุล  สาขาวิชา
วันที่แต่งตั้ง วันที่อนุมัติสอบโครงร่าง วันที่สอบจบ วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว

Fatal error: Cannot redeclare gettypeuser() (previously declared in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php:4) in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php on line 8