เปลี่ยนภาษา :
   ประวัติส่วนตัวของคณาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ / Profile of lecturers at the Faculty of Public Health.
ผศ.ดร. ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์ : 055-967344
E-mail : moteww@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ประวัติการศึกษา / Educational Background.
1. Post-docPopulation & Reproductive HealthSchool of Public Health,Johns Hopkins University.ประเทศUSAปี2009
2. ปร.ด.ประชากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลประเทศไทยปี2540
3. วท.ม.สาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลประเทศไทยปี2534
4. ศษ.บ.สุขศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประเทศไทยปี2529
วุฒิการศึกษา : สาขาวิชา :
สถานที่ : ประเทศ : เมื่อปี :
งานวิจัยที่สนใจ / Research of Interest.
1. การพัฒนาโปรแกรม/รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
2. การพัฒนาตัวชี้วัดและโปรแกรมเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงทางพฤติกรรม/สุขภาพ
3. อนามัยการเจริญพันธุ์/การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
หัวข้องานวิจัยที่สนใจ :
ผลงานวิทยานิพนธ์ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา / Graduate-level Research.
1. ระดับหลังปริญญาเอก : Factors affecting family planning & reproductive health training among health volunteers in Pakistan , 2549
2. ระดับปริญญาเอก : การพัฒนาตัวชี้วัดและการประมาณความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองด้านการคุมกำเนิดของสตรีสมรส , 2541
3. ระดับปริญญาโท : ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี , 2535
เพิ่มข้อมูลผลงานทางวิชาการ : ปี :
งานวิจัยที่กำลังดำเนินการในปัจจุบัน / Current Research being Conducted.
1. ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการตรวจเต้านม ด้วยตนเองเพื่อเฝ้าระวังการเกิดมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่ม เสี่ยง อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร , .
2. การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะของผู้ปกครองในการสื่อสารเรื่อเพศศึกษากับบุตรวัยรุ่น เพื่อป้องกันการมีเพศสัมนพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ไม่พร้อม , .
เพิ่มข้อมูลงานวิจัยที่กำลังดำเนินการ : ปี :
ผลงานทางวิชาการ / Academic.
1. อุดมลักษณ์ สุวรรณคีรี และปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์. การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงในกลุ่มคนงานก่อสร้าง อำเภอเมืองนนทบุรี. วารสารวิชาการสาธารณสุข, 2547; 12(4) : 56-62.    
2. ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์ และคณะ. สถานการณ์และความต้องการกำลังคนสาขาสาธารณสุขในระบบบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2546-2466. ทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี, 2547; 0(0) : .    
3. นุสรณ์ คูธนะวนิชพงษ์, ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์, และพรชัย ขุนคงมี. ประสิทธิผลของการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานสาธารณสุขแก่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารวิชาการสาธารณสุข, 2550; 16(6) : 89-96.    
4. ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์ และคณะ. ความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล. สุพรรณบุรี. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี., 2551; 0(0) : .    
5. ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์ และคณะ. ความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพของเทศบาล. สุพรรณบุรี. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี., 2551; 0(0) : .    
6. มะลิวัลย์ อัจฉริยธรรม, ณัฐจาพร พิชัยณรงค์, และปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์.. โปรแกรมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมป้องกันโรคฟันผุของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552; 2(2) : 21-28.    
7. ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์ และคณะ. . ความต้องการด้านคุณลักษณะของบุคลากรสาธารณสุขที่จะปฏิบัติงานใน หน่วยบริการปฐมภูมิ กระทรวงสาธารณสุข . สถาบันพระบรมราชชนก , 2552; 0(0) : .    
8. ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์ . ผลกระทบของการเพิ่มประชากรและการสูญเสียกำลังคนสาขาสาธารณสุข จากการเกษียณอายุราชการต่อความต้องการกำลังคนทดแทนของระบบบริการสุขภาพ. การประชุมวิชาการระดับชาติ , 2550; 0(0) : .    
9. ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์, สุวัฒนา เกิดม่วง, และทศพล บุตรมี. . การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของกลุ่มนักศึกษาสาธารณสุขวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข. ศูนย์วิจัยและควบคุมการบริโภคยาสูบ, 2554; 0(0) : .    
10. ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์ . คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรสาธารณสุขที่จะปฏิบัติงานในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556; 0(0) : .    
11. Wongsawat, Pramote & Ong Tsui, Amy. Factors affecting training on family planning among volunteers in Pakistan. Melinda and Gates Institute for Population and Reproductive Health Conference, 2008; 0(0) : .    
12. Wongsawat Pramote. The Effect of Health Manpower Lost from Retirement on Need for Replacement in Primary Health Care System by th. International Conference in Health & Nursing Indonesia, 2009; 0(0) : .    
13. วิริยะ จันทรประเสริฐ และปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์ . ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามบทบาทในการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิต. การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 1, 2554; 0(0) : .    
14. ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์ . คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรสาธารณสุขที่จะปฏิบัติงานในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556; 0(0) : .    
15. ปราโมทย์ วงศ์สวสัดิ์ และคณะ . การพัฒนาคู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับวัยรุ่นเขตพื้นที่สูงเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ไม่พร้อม . สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ, 2558; 0(0) : .    
16. ปราโมทย์ วงศ์สวสัดิ์ และคณะ . การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับวัยรุ่นเขตพื้นที่สูงเพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ไม่พร้อม อำเภอเขาค้อ จั. สำนักงานคระกรรมการการวิจัยแห่งชาติ, 2558; 0(0) : .    
17. ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์ และคณะ . การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและจัดการปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ในประชากรวัยรุ่นเขตพ. สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ, 2558; 0(0) : .    
18. เจษฎากร โนอินทร์ ปัทมา สุพรรณกุล ธนัช กนกเทศ และ.ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์ . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับพฤติกรรมการควบคุมป้องกันภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของพระสงฆ์ ในเขตภาคเหนือตอนบน ประเทศ. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558; 10(1) : .    
19. สุทรรศน์ สิทธิศักดิ์ ถาวร มาต้น ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์ และณรงค์ศักดิ์ หนูสอน . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการทำงานในกลุ่มแรงงานวิสาหกิจชุมชนการผลิตและแปรรูปอาหารจากกล้วย. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์, 2558; 8(1) : .    
20. ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์ และวารุณี สุดตา . ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อการลดขนาดรอบเอวของผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ, 2558; 9(1) : .    
21. จินดาวรรณ เงารัศมี สุภาภรณ์ สุดหนองบัว ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน และปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์ . ผลกระทบจากอุทกภัยตามการรับรู้ของผู้สูงอายุ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558; 9(1) : .    
22. กฤษฎา เหล็กเพชร ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์ ภูดิท เตชาติวัฒน์ และสำราญ มีแจ้ง . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย. ารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์, 2558; 8(1) : .    
23. จันทิมา นวะมะวัฒน์ ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์ ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน และศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม เขตภาคเหนือตอนล่าง. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี , 2558; 9(1) : .    
24. สุทธิชัย ศิรินวล ปัทมา สุพรรณกุล ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน และปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์ . จจัยที่ส่งผลต่อการเสพยาบ้าซ้ำของผู้ผ่านการบำบัด จังหวัดสุโขทัย. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2558; 9(2) : .    
25. Pramote Wongsawat . Factors affecting safe-sex behavior among high school students. Nakorn Sawan Province, Thailand.. Proceeding of International Education Conference, London, UK., 2015; 0(0) : 7-11.    
ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์
ชื่อวารสาร เล่มที่ ฉบับที่ หน้าที่ตีพิมพ์
เดือนที่พิมพ์ ปีที่พิมพ์ หมายเหตุ
การคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในปัจจุบัน / Current Graduate Students under Supervision.
ลำดับรหัสชื่อ-นามสกุลสาขาวิชาวันที่แต่งตั้งวันที่อนุมัติ
สอบโครงร่าง
วันที่สอบจบวันที่ส่งเล่ม
สมบูรณ์
ผ่านการสอบ
วัดคุณสมบัติ
1.56062842ศุลีมาศ ใจคำส.ม.1 ต.ค. 2557
2.56062835ศิวพร พงษ์จีนส.ม.31 มี.ค. 2558
3.57061523 ยุทธนา แยบคายส.ม.13 ก.ค. 2558
4.56062613ณัฐวัฒน์ สุวคนธ์ส.ม.23 ก.ค. 2558
5.56062415มลทิรา ยี่อิน วท.ม.(กายภาพบำบัด)21 ก.พ. 2557
6.58030665ปัณณ์กรินทร์ หอยรัตน์ส.ด.
7.58030610 คันธรส สุขกุลส.ด.
8.58061676 นพรัตน์ สโมสรส.ด.
9.53031247วิชาภรณ์ คันทะมูลส.ด.5 มี.ค. 2555
รหัสนิสิต  ชื่อ  นามสกุล  สาขาวิชา
วันที่แต่งตั้ง วันที่อนุมัติสอบโครงร่าง วันที่สอบจบ วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
แก้ไขข้อมูล
รหัสนิสิต  ชื่อ  นามสกุล  สาขาวิชา
วันที่แต่งตั้ง วันที่อนุมัติสอบโครงร่าง วันที่สอบจบ วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว

Fatal error: Cannot redeclare gettypeuser() (previously declared in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php:4) in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php on line 8