เปลี่ยนภาษา :
   ประวัติส่วนตัวของคณาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ / Profile of lecturers at the Faculty of Public Health.
ผศ.ดร. นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 055-967319
E-mail : nithrak@nu.ac.th , nithrakm@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ประวัติการศึกษา / Educational Background.
1. PhD.Public Healthจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประเทศประเทศไทยปี2552
2. สม.สาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประเทศประเทศไทยปี2542
3. พย.บ.พยาบาลศาสตร์และการผดุงครรภ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประเทศประเทศไทยปี2536
วุฒิการศึกษา : สาขาวิชา :
สถานที่ : ประเทศ : เมื่อปี :
งานวิจัยที่สนใจ / Research of Interest.
1. Public Health
2. Primary care
3. Quality in health care
4. Instrument development
หัวข้องานวิจัยที่สนใจ :
ผลงานวิทยานิพนธ์ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา / Graduate-level Research.
1. Developing a tool to evaluate primary care performance in different types of facilities: A case study in Phitsanulok Province, Thailand , 2009
เพิ่มข้อมูลผลงานทางวิชาการ : ปี :
งานวิจัยที่กำลังดำเนินการในปัจจุบัน / Current Research being Conducted.
1. การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสุขภาพระดับอำเภอ เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพของประชากร , 17 ก
2. การสำรวจสถานการณ์และการบริหารจัดการด้านโภชนาการ และสุขาภิบาลอาหาร ของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก (ผู้ร่วมโครงการ) ,
3. การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนโดยใช้แนวคิดการประเมินความจำเป็นทางสุขภาพ , 1 ตค
เพิ่มข้อมูลงานวิจัยที่กำลังดำเนินการ : ปี :
ผลงานทางวิชาการ / Academic.
1. นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์, ภูดิท เตชาติวัฒน์ และยุพา วันแย้ม. การพัฒนาชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ: กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแขม. วารสารพยาบาลสาธารณสุข, 2557; 28(2) : In press.    
2. นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์. การวิจัยผสมผสานทางสาธารณสุข. วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา, 2556; 7(2) : 130-152.    
3. นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ และภูดิท เตชาติวัฒน์. การจัดการเรียนโดยใช้บริบทเป็นฐาน: กลยุทธ์สู่ความสำเร็จของนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล. วารสารพยาบาลสาธารณสุข, 2555; 26(1) : 80-100.    
4. Briggs D, Tejativaddhana P, Kitreerawutiwong N. Health Declarations. Asia Pacific Journal of Health Management, 2010; 5(1) : 25-30.    
5. นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์. การประยุกต์แนวคิดการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ประสบการณ์เป็นฐาน. วารสารพยาบาลสาธารณสุข, 2553; 24(3) : 25-30.    
6. นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์. การสาธารณสุขมูลฐานและบริการปฐมภูมิ. วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา, 2553; 5(2) : 80-89.    
7. อาทิตยา วังวนสินธุ์, นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์, ภูดิท เตชาติวัฒน์ และ ดวงฤดี ลาศุขะ. ความเห็นพ้องของนิยามการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญไทย ด้วยการใช้เทคนิคนอมินัลกรุ๊ป. วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา, 2557; 9(1) : In press.    
8. นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ และภูดิท เตชาติวัฒน์. การประเมินผลการจัดการฝึกอบรมอาสาสามัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในชุมชนด้วยการจัดการเรียนรู้. วารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2557; 32(2) : In press.    
9. นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ และภูดิท เตชาติวัฒน์. การประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่ปฏิบัติงานในเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก. วารสารพยาบาลสาธารณสุข, 2557; 28(3) : In press.    
10. อุษารัตน์ ติดเทียน และนิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์. การประเมินสมรรถนะและความจำเป็นการอบรมของผู้ปฏิบัติงานด้านระบาดวิทยาระดับพื้นฐานในพื้นที่สาธารณสุข เขต 17. วารสารพยาบาลและสุขภาพ, 2557; 6(3) : 88-99.    
11. นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ และภูดิท เตชาติวัฒน์. ความตรงและความเชื่อมั่นของแบบสอบถามประเมินประสบการณ์การดูแลต่อเนื่อง สำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 . วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา, 2556; 8(1) : 13-25.    
12. นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ และอรวรรณ แซ่ตั๋น. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน : รายวิชาการวิจัยทางสาธารณสุข . วารสารพยาบาลสาธารณสุข, 2556; 27(2) : 81-95.    
13. Kitreerawutiwong N, Kuruchittham V, Somrongthong R, and Pongsupap Y. . Seven Attributes of Primary Care in Thailand. Asia Pac J Public Health, 2010; 22(3) : 289-298.    
14. นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ และวุฒิชัย จริยา. ประเมินประสบการณ์การใช้บริการระดับปฐมภูมิของผู้รับบริการด้วยวิธีการสนทนากลุ่มในศูนย์สุขภาพชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดพิษณุโลก. วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา, 2551; 3(1) : 29-39.    
15. Krissanakriangkrai O, Mikanmak S, Pinkrue T, Kitreerawutiwong N, and Chayodom V. Factors influent unsafe sex and drug use in Juvenile Detainees in the Northern Thailand. Journal of Health Research, 2008; 22(2) : 69-74.    
16. ประวิทย์ เตติวัฒน์, นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์, กมลพร จาวรุ่งฤทธิ์, จิรายุส พู่มนตรี, ฐิติฏา โนชัย, ภาวดี คณารักษ์ . คุณภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิ. วารสารสุขภาพภาคประชาชน, 2549; 1(2) : 69-74.    
17. อรพิน กฤษณะเกรียงไกร, นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์, ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน, พิชญานันท์ สุขมาก. สถานะสุขภาพปัญหาสาธารณสุขและกำลังคนของสถานบริการสุขภาพในเขตภาคเหนือตอนล่าง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2549; 26(3) : 240-248.    
ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์
ชื่อวารสาร เล่มที่ ฉบับที่ หน้าที่ตีพิมพ์
เดือนที่พิมพ์ ปีที่พิมพ์ หมายเหตุ
การคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในปัจจุบัน / Current Graduate Students under Supervision.
ลำดับรหัสชื่อ-นามสกุลสาขาวิชาวันที่แต่งตั้งวันที่อนุมัติ
สอบโครงร่าง
วันที่สอบจบวันที่ส่งเล่ม
สมบูรณ์
ผ่านการสอบ
วัดคุณสมบัติ
1.51031645นางอาทิตยา วังวนสินธุ์สาธารณสุข - (แบบ 2.1)28 พ.ย. 255424 มี.ค. 2557
2.52031057นางสาวสุภาพร แสงอ่วมสาธารณสุข - (แบบ 2.1)18 เม.ย. 255514 ม.ค. 255614 ก.ย. 2553
3.56064006นางสาวอัจฉราพร ยาสมุทรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
4.56062569นายเฉิด สารเรือนสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
รหัสนิสิต  ชื่อ  นามสกุล  สาขาวิชา
วันที่แต่งตั้ง วันที่อนุมัติสอบโครงร่าง วันที่สอบจบ วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
แก้ไขข้อมูล
รหัสนิสิต  ชื่อ  นามสกุล  สาขาวิชา
วันที่แต่งตั้ง วันที่อนุมัติสอบโครงร่าง วันที่สอบจบ วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว

Fatal error: Cannot redeclare gettypeuser() (previously declared in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php:4) in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php on line 8