เปลี่ยนภาษา :
   ประวัติส่วนตัวของคณาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ / Profile of lecturers at the Faculty of Public Health.
ดร. สุพัฒนา คำสอน
ตำแหน่ง : ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
โทรศัพท์ : 055-967374
E-mail :
supatana.ctu@hotmail.co.th
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ประวัติการศึกษา / Educational Background.
1. วท.บ.การพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประเทศไทยปี2519
2. วท.ม.การพยาบาลสาธารณสุขมหาวิทยาลัยมหิดลประเทศไทยปี2535
3. Ph.D.Nursingมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประเทศไทยปี2548
วุฒิการศึกษา : สาขาวิชา :
สถานที่ : ประเทศ : เมื่อปี :
งานวิจัยที่สนใจ / Research of Interest.
หัวข้องานวิจัยที่สนใจ :
ผลงานวิทยานิพนธ์ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา / Graduate-level Research.
1. Development of coronary heart disease preventive self-efficacy for midlife women , 200
2. ผลของการจัดโปรแกรม การออกกําลังกายแบบแอโรบิค ต่อการปรับตัวของผู้สูงอายุ ในเขตชนบท จังหวัดพิษณุโลก , 2535
เพิ่มข้อมูลผลงานทางวิชาการ : ปี :
งานวิจัยที่กำลังดำเนินการในปัจจุบัน / Current Research being Conducted.
เพิ่มข้อมูลงานวิจัยที่กำลังดำเนินการ : ปี :
ผลงานทางวิชาการ / Academic.
1. สุพัฒนา คำสอน, ณรินี แย้มสกุล. รายงานการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของความพร้อมในการ เรียนรู้ด้วยตนเอง และความสามารถในการดูดซับความรู้ ต่อการพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพ . เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การเป็นศูนย์กลางสุขภาพของไทยในอาเซีย, อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน, นครปฐม, 2556; 0(0) : .    
2. สุพัฒนา คำสอน, ทัศพร ชูศักดิ์. รายงานการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจำแนกกลุ่ม การใช้เวลาในการปฏิบัติงาน ของอาสาสมัครสาธารณสุข พื้นที่สาธารณสุขเขต 18. . เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อเสนอและวิพากษ์ผลงานวิจัย ครั้งที่ 6 เรื่อง การวิจัยกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน,, 2554; 0(0) : .    
3. Wongkhomthong, J., Nimit-arnum, N., Monayapong, P. S., Chomson, S., Roojanavech, S.. The Efficiency of Preventive Implementation of Avian Influenza among Village Health Volunteers in Lopburi Provinve, Thailand.. In The Silver Jubilee International Conference on “Toward the Modern Challenges of Nursing Profession for Sufficiency Health”, A, 2009; 0(0) : .    
4. Chomson, S. . The Perspective of Community towards Youth Substance Abuse and Its Prevention. In The Silver Jubilee International Conference on “Toward the Modern Challenges of Nursing Profession for Sufficiency Health”, , -; 0(0) : -.    
5. สุพัฒนา คำสอน. การศึกษาพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีวัยกลางคน ตำบลดอนยายหอม จังหวัดนครปฐม. วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน, 2548; 11(3) : 203-214.    
6. สุพัฒนา คำสอน, ศศิธร รุจนเวช, กรรณิการ์ ฉัตรดอกไม้ไพร, สมบัติ สุขสมศักดิ์, วันเพ็ญ แวววีระคุปต์. เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่ม การพยาบาลอนามัยชุมชน 3 (การรักษาเบื้องต้น). คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย คริสเตียน., 2548; 0(0) : -.    
7. สุพัฒนา คำสอน, ศศิธร รุจนเวช, กรรณิการ์ ฉัตรดอกไม้ไพร, สมบัติ สุขสมศักดิ์, วันเพ็ญ แวววีระคุปต์. เอกสารประกอบคำสอนรวมเล่ม การพยาบาลอนามัยชุมชน 1. . กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย คริสเตียน., 2548; 0(0) : -.    
8. สุพัฒนา คำสอน, ศศิธร รุจนเวช, กรรณิการ์ ฉัตรดอกไม้ไพร, มัณพนา วรศิกดิ์วุฒิพงษ์. ชีวสถิติและ วิทยาการระบาดเบื้องต้น สำหรับพยาบาล. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน, 2546; 0(0) : -.    
9. สุพัฒนา คำสอน, ศศิธร รุจนเวช, กรรณิการ์ ฉัตรดอกไม้ไพร, มัณพนา วรศิกดิ์วุฒิพงษ์. เอกสาร ประกอบคำสอนรวมเล่ม การพยาบาลอนามัยชุมชน 3 (การรักษาเบื้องต้น). คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน, 2546; 0(0) : -.    
10. สุพัฒนา คำสอน, ศศิธร รุจนเวช, กรรณิการ์ ฉัตรดอกไม้ไพร, มัณพนา วรศิกดิ์วุฒิพงษ์. เอกสาร ประกอบคำสอนรวมเล่ม การพยาบาลอนามัยชุมชน 2. คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย คริสเตียน, 2546; 0(0) : -.    
11. สุพัฒนา คำสอน, ศศิธร รุจนเวช, กรรณิการ์ ฉัตรดอกไม้ไพร, มัณพนา วรศิกดิ์วุฒิพงษ์. เอกสาร ประกอบคำสอนรวมเล่ม การพยาบาลอนามัยชุมชน 1. คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย คริสเตียน, 2546; 0(0) : -.    
12. สุพัฒนา คำสอน, กรรณิการ์ ฉัตรดอกไม้ไพร, ศศิธร รุจนเวช, นุชรี เอกศิลป์, มัณพนา วรศิกดิ์วุฒิพงษ์. การรักษาเบื้องต้น. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยคริสเตียน, 2541; 0(0) : -.    
ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์
ชื่อวารสาร เล่มที่ ฉบับที่ หน้าที่ตีพิมพ์
เดือนที่พิมพ์ ปีที่พิมพ์ หมายเหตุ
การคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในปัจจุบัน / Current Graduate Students under Supervision.
ลำดับรหัสชื่อ-นามสกุลสาขาวิชาวันที่แต่งตั้งวันที่อนุมัติ
สอบโครงร่าง
วันที่สอบจบวันที่ส่งเล่ม
สมบูรณ์
ผ่านการสอบ
วัดคุณสมบัติ
1.56062576นายชนะ สมัครการสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
2.56062583น.ส.ชไมพร ทูมอยสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
3. 56062750น.ส.มนัสนันท์ ผลานิสงค์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
4.56062828นางศิริรัตน์ รอดแสวงสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
5.56063924น.ส.จิราวรรณ เจนจบสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
6.56062521นางเกศศินี วีระพันธ์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
รหัสนิสิต  ชื่อ  นามสกุล  สาขาวิชา
วันที่แต่งตั้ง วันที่อนุมัติสอบโครงร่าง วันที่สอบจบ วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
แก้ไขข้อมูล
รหัสนิสิต  ชื่อ  นามสกุล  สาขาวิชา
วันที่แต่งตั้ง วันที่อนุมัติสอบโครงร่าง วันที่สอบจบ วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว

Fatal error: Cannot redeclare gettypeuser() (previously declared in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php:4) in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php on line 8