เปลี่ยนภาษา :
   บุคลากรสายสนับสนุน คณะสาธารณสุขศาสตร์
  นางสาวสุดารัตน์ โสภา

นางสาวสุดารัตน์ โสภา
หน้าที่ : รับผิดชอบ การขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของนิสิตปริญญาตรี-โท-เอก
หน่วยงาน : งานบริการการศึกษา
โทรศัพท์ : 055-967343
E-mail : ying_ouy@hotmail.com
  นางสาวชิดชนก ทัศนา

นางสาวชิดชนก ทัศนา
หน้าที่ : บริการวิชาการ
หน่วยงาน : งานนโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 055-967329
E-mail : comfort_n@hotmail.com
  นางสาวปาริชาต เสือเพ็ง

นางสาวปาริชาต เสือเพ็ง
หน้าที่ : หน่วยบุคคล
หน่วยงาน : งานธุรการ
โทรศัพท์ : 055-967444
E-mail : p_tigers@hotmail.com
  นางสาวเจษฎา เปาจีน

นางสาวเจษฎา เปาจีน
หน้าที่ : พัสดุ
หน่วยงาน : งานการเงินและพัสดุ
โทรศัพท์ : 055-967322
E-mail :
  นางสาวมธุรส มีเกษ

นางสาวมธุรส มีเกษ
หน้าที่ : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน : งานธุรการ
โทรศัพท์ : 055-967444
E-mail : mathuros.poti@gmail.com
  นางสาวอาภรณ์ พงษ์เกษตร์กรรม์

นางสาวอาภรณ์ พงษ์เกษตร์กรรม์
หน้าที่ : นักวิทยาศาสตร์
หน่วยงาน : ห้องปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 7440
E-mail : piggy_pag@hotmail.com
  นางสาวปิยรัตน์ ไวยศิลา

นางสาวปิยรัตน์ ไวยศิลา
หน้าที่ : แพทย์แผนไทยประยุกต์
หน่วยงาน : คลินิกอาศรมเสลา
โทรศัพท์ : 7449
E-mail : fufindig@hotmail.com
  นางสาวเมธาพร รัศมี

นางสาวเมธาพร รัศมี
หน้าที่ : แพทย์แผนไทยประยุกต์
หน่วยงาน : คลินิกอาศรมเสลา
โทรศัพท์ : 7449
E-mail : dadream.meta@hotmail.com
  นายเกรียงไกร รุ่งเรือง

นายเกรียงไกร รุ่งเรือง
หน้าที่ : แพทย์แผนไทยประยุกต์
หน่วยงาน : คลินิกอาศรมเสลา
โทรศัพท์ : 7449
E-mail : ma_praw4512@hotmail.com
  นายพลัฏฐ์ เนื่องจำนงค์

นายพลัฏฐ์ เนื่องจำนงค์
หน้าที่ : แพทย์แผนไทยประยุกต์
หน่วยงาน : คลินิกอาศรมเสลา
โทรศัพท์ : 7449
E-mail : palatn@nu.ac.th


ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว

Fatal error: Cannot redeclare gettypeuser() (previously declared in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php:4) in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php on line 8