เปลี่ยนภาษา :
   บุคลากรสายสนับสนุน คณะสาธารณสุขศาสตร์
  นายนพพันธ์ มีพยุง

นายนพพันธ์ มีพยุง
หน้าที่ : หน่วยโสตทัศนูปกรณ์
หน่วยงาน : งานการเงินและพัสดุ
โทรศัพท์ : 055-967341
E-mail : phnu5@hotmail.com
  นายรภัทฐ ศรีดาเดชา

นายรภัทฐ ศรีดาเดชา
หน้าที่ : บริการและสวัสดิการนิสิต
หน่วยงาน : งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 055-967338
E-mail : sek_seedech_6@hotmail.com
  นางพิชชา สุขใส

นางพิชชา สุขใส
หน้าที่ : รับผิดชอบ งานวิชาการกลางของงานบริการการศึกษา
หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการคณะฯ
โทรศัพท์ : 055-967343
E-mail : joyly_22@hotmail.com
  นางสาวจันจิรา สามานาม

นางสาวจันจิรา สามานาม
หน้าที่ : หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยงาน : งานนโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 055-967332
E-mail : janjiras@nu.ac.th
  นายเศรษฐพงษ์ ดีอุด

นายเศรษฐพงษ์ ดีอุด
หน้าที่ : หน่วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
หน่วยงาน : งานนโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 055-967336
E-mail : settapongd@hotmail.com
  นางนภาพร นันทะเสน

นางนภาพร นันทะเสน
หน้าที่ : หน่วยวิเทศสัมพันธ์
หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการคณะฯ
โทรศัพท์ : 055-967398
E-mail : naphapornp@nu.ac.th
  นางนุชนพัฒน์ จอมสืบ

นางนุชนพัฒน์ จอมสืบ
หน้าที่ : รับผิดชอบ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยงาน : บัณฑิตศึกษา
โทรศัพท์ : 055-967446
E-mail : sureerat2010@gmail.com
  นางณัฐธีรา ใจเที่ยงธรรม

นางณัฐธีรา ใจเที่ยงธรรม
หน้าที่ : รับผิดชอบ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หน่วยงาน : บัณฑิตศึกษา
โทรศัพท์ : 055-967446
E-mail : n.mane07@gmail.com
  นางพจณิชา คำบรรลือ

นางพจณิชา คำบรรลือ
หน้าที่ : รับผิดชอบ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
หน่วยงาน : งานบริการการศึกษา
โทรศัพท์ : 055-967340
E-mail : yim_techno_snk@hotmail.com
  นางศศินันท์ เรืองพิพัฒน์

นางศศินันท์ เรืองพิพัฒน์
หน้าที่ : รับผิดชอบ สบ.สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยงาน : งานบริการการศึกษา
โทรศัพท์ : 055-967340
E-mail : chatchsi@hotmail.com


ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว

Fatal error: Cannot redeclare gettypeuser() (previously declared in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php:4) in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php on line 8