นิสิตสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้รับรางวัล NU Project award 2018
การแสดงนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน
การแสดงนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน
การแสดงนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน
กิจกรรมนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล