อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และคณะเข้าเยี่ยมชมสถานปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์ฯ
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และคณะเข้าเยี่ยมชมสถานปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์ฯ
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และคณะเข้าเยี่ยมชมสถานปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์ฯ
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และคณะเข้าเยี่ยมชมสถานปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์ฯ
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และคณะเข้าเยี่ยมชมสถานปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์ฯ