ศ.(พิเศษ)นพ.ไพจิตร ปวะบุตร
อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ

โทรศัพท์ :

E-mail :
รศ.ดร.พญ.อรพินท์ สิงหเดช
อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ

โทรศัพท์ :

E-mail :
ดร.อนุสรา สีหนาท
หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

โทรศัพท์ :

E-mail : anusara.sii@outlook.com
อาจารย์ฉัตรณรงค์ พุฒทอง
ผู้อำนวยการสถานปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์

โทรศัพท์ : 055-967384

E-mail : chatnarongp@nu.ac.th
ผศ.ดร.ชญานินท์ ประทุมสูตร
อาจารย์

โทรศัพท์ : 055-967388

E-mail : chayanin@nu.ac.th
ดร.ภญ.วธู พรหมพิทยารัตน์
อาจารย์

โทรศัพท์ : 055-967388

E-mail : watoop@nu.ac.th,watoop@yahoo.com
อาจารย์สายจิต สุขหนู
อาจารย์

โทรศัพท์ :

E-mail : beebeelove18@hotmail.com
อาจารย์สุคนธ์ธิกา นพเก้า
อาจารย์

โทรศัพท์ : 055-967388

E-mail :
อาจารย์สร้อยเพชร เนตรอนงค์
อาจารย์

โทรศัพท์ : 055-967388

E-mail : soiphet_n@hotmail.com
อาจารย์ภัทราพร บุญมี
อาจารย์

โทรศัพท์ :

E-mail : asaka_patt@hotmail.com
อาจารย์สิทธิศักดิ์ ติคำ
อาจารย์

โทรศัพท์ :

E-mail :
อาจารย์นันทิกา พรหมมี
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

โทรศัพท์ :

E-mail : bellnuntika@gmail.com
อาจารย์นินนาท อินทฤทธิ์
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

โทรศัพท์ : 055-967385

E-mail :
อาจารย์นันทิดา ฤทธิ์ไทสงค์
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

โทรศัพท์ :

E-mail : nan__da@hotmail.com
อาจารย์หนึ่งฤทัย ศรีใจป้อ
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

โทรศัพท์ :

E-mail :