ค่ายจริยธรรมนิสิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อม

ค่ายจริยธรรมนิสิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ : 5 สิงหาคม 2559

ค่ายจริยธรรมนิสิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง วันที่ 1-3 สิงหาคม 2559

 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร : การตรวจประเมินระบบบริหารงานแบบบูรณาการ (International Audit Integrated Management System : ISO 14001:2015, มกอ.18001-2554 OHSAS 18001:2007 and DIS45001) สำหรับนิสิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร