โครงการส่งเสริมสุขภาพแบบวิถีไทยเพื่อป้องกันการเกิดโรคเรื้อรังในผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง

โครงการส่งเสริมสุขภาพแบบวิถีไทยเพื่อป้องกันการเกิดโรคเรื้อรังในผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง
เมื่อวันที่ : 30 มกราคม 2560

คณาจารย์ และนิสิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน ร่วมกับ สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  ร่วมให้บริการวิชาการ  โครงการส่งเสริมสุขภาพแบบวิถีไทย เพื่อป้องกันการเกิดโรคเรื้อรังในผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง  ในระหว่าง มกราคม –กันยายน 2560  ณ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในอำเภอโพธิ์ประทับช้าง  จังหวัดพิจิตร