บริการวิชาการ การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อรองรับสังคมสูงวัย

บริการวิชาการ การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อรองรับสังคมสูงวัย
เมื่อวันที่ : 18 มกราคม 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน  อาจารย์วัชรี  ศรีทอง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัช  กนกเทศ  พร้อมด้วยคณะนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร ออกให้บริการวิชาการ การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อรองรับสังคมสูงวัย  ณ ห้องประชุม อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปลาสร้อย  บ้านปางตาไว  อำเภอปางศิลาทอง  จังหวัดกำแพงเพชร  วันที่  9-10 มกราคม  2560