เปลี่ยนภาษา :
   หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์

นิสิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยเเละความปลอดภัยนำเสนอผลงานวิจัยฯ

ตัววแทนนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาอาชีวอนามัยเเละความปลอดภัย นำเสนอผลงานวิจัย งานประชุมวิชาการประจำปี สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ 23 (Digital OH&S Transforming for Thailand 4.0)
ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ


Oral Presentation จำนวน 1 เรื่อง
-นางสาวเบญจมาศ สุคันโท


Poster Presentation จำนวน 3 เรื่อง
-นางสาวเสาวลักษณ์ พันธ์ุนนท์
-นางสาวณัฐติกุล เขียวคำปัน
-นางสาวศศิภา เที้ยเจริญ
ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล
นางสาวเบญจมาศ สุทันโท ได้รับรางวัลดีเด่นระดับปริญาตรี จากการนำเสนอด้วยวาจา (Best Oral Presentation)
นางสาวศศิภา เที้ยเจริญ ได้รับรางวัลชมเชยจากการนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation-Fourth Place)

เมื่อวันที่ : 8 มิถุนายน 2560
    

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :