เปลี่ยนภาษา :
   หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2560

 

1.) ระดับปริญญาโท

     1.1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 (เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) (เรียนวันราชการ)

     1.2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 (เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

 

2.) ระดับปริญญาเอก

      2.1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 (เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) (เรียนวันราชการ)

      2.2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 (เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

      2.3 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.2 (เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) (เรียนวันราชการ)

 

กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัคร

     ช่องทาง/สถานที่รับสมัคร               

ช่วงเวลา

- สมัครด้วยตนเอง

- สมัครทางไปรษณีย์

- สมัครผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

- งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ตึก QS

-www. admission.nu.ac.th

สอบถาม

0 – 5596 – 7446

 

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารายเดือน

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาทั้งหมด

-www.admission.nu.ac.th

-www.admission.nu.ac.th

สอบถาม

0 – 5596 – 7446

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2

      1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางสาธารณสุขศาสตร์ สุขศึกษา แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นๆ       ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง และผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาใน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

      1.2 ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากคุณสมบัติตามข้อ 1 สามารถยื่นเรื่องเพื่อขอรับการพิจารณาให้สมัครเข้าศึกษาได้ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1

      2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายในหลักสูตรระดับปริญญาโททางสาธารณสุขศาสตร์ สุขศึกษา แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง        จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง และผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาใน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

      2.2 ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากคุณสมบัติตามข้อ 1 สามารถยื่นเรื่องเพื่อขอรับการพิจารณาให้สมัครเข้าศึกษาได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 

3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.2

  3.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและได้รับปริญญาเกียรตินิยมทางสาธารณสุขศาสตร์ สุขศึกษา แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง หรือ

    3.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ หรือเภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี) ที่มีผลการเรียนดี หรือมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุข-ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกำหนด

       3.3 ต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา    พ.ศ. 2559

       3.4 ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากคุณสมบัติตามข้อ 1 หรือข้อ 2 สามารถยื่นเรื่องเพื่อขอรับการพิจารณาให้สมัครเข้าศึกษาได้ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 

Download ใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ www.admission.nu.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ 0 – 5596 – 7446

เมื่อวันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2560
    

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :