เมื่อวันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักงานตรวจสอบภายในเข้าปิดการตรวจสอบกองทุนฯ สำนักงานตรวจสอบภายในเข้าปิดการตรวจสอบกองทุนฯ
เมื่อวันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักงานตรวจสอบภายในเข้าประเมินการควบคุมภายในของคณะฯ สำนักงานตรวจสอบภายในเข้าประเมินการควบคุมภายในของคณะฯ
เมื่อวันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2560
สำนักงานตรวจสอบภายใน เข้าสรุปปิดตรวจสอบกองทุนเพื่อการศึกษาบัณฑิตคืนถิ่นของคณะฯ สำนักงานตรวจสอบภายใน เข้าสรุปปิดตรวจสอบกองทุนเพื่อการศึกษาบัณฑิตคืนถิ่นของคณะฯ
เมื่อวันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2560
สำนักงานตรวจสอบภายใน เข้าสรุปปิดตรวจสอบด้านการเงินบัญชี และด้านพัสดุของคณะฯ สำนักงานตรวจสอบภายใน เข้าสรุปปิดตรวจสอบด้านการเงินบัญชี และด้านพัสดุของคณะฯ
เมื่อวันที่ : 25 สิงหาคม 2558
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน จาการเข้าติดตามผลการตรวจสอบ ประจำปี 2558 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน จาการเข้าติดตามผลการตรวจสอบ ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ : 8 มกราคม 2557
ประมวลข้อเสนอแนะการตรวจสอบด้านบัญชีการเงิน ด้านพัสดุ และยานพาหนะ ประมวลข้อเสนอแนะการตรวจสอบด้านบัญชีการเงิน ด้านพัสดุ และยานพาหนะ