ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี

ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
เมื่อวันที่ : 28 สิงหาคม 2560

ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี 2560-2564) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ จะประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะฯ เพื่อเป็นการระดมความคิดของผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางในการพัฒนาของคณะฯ ร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และพันธกิจ เพื่อนำไปสู่แนวทางในการพัฒนาคณะฯ ปี2560 - 2564 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา