ประกาศสำหรับบุคลากรคณะฯ

การควบคุมภายใน ปี 2555

การควบคุมภายใน ปี 2556

การควบคุมภายใน ปี 2557

การควบคุมภายใน ปี 2558

การควบคุมภายใน ปี 2559

สำนักงานตรวจสอบภายใน เข้าสรุปปิดตรวจสอบกองทุนเพื่อการศึกษาบัณฑิตคืนถิ่นของคณะฯ

สำนักงานตรวจสอบภายใน เข้าสรุปปิดตรวจสอบกองทุนเพื่อการศึกษาบัณฑิตคืนถิ่นของคณะฯ
เมื่อวันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2560

สำนักงานตรวจสอบภายใน เข้าสรุปปิดตรวจสอบกองทุนเพื่อการศึกษาบัณฑิตคืนถิ่นของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในด้านการรับเงิน การจ่ายเงิน การบันทึกบัญชี และการรายงาน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560