ประกาศสำหรับบุคลากรคณะฯ

การควบคุมภายใน ปี 2555

การควบคุมภายใน ปี 2556

การควบคุมภายใน ปี 2557

การควบคุมภายใน ปี 2558

การควบคุมภายใน ปี 2559

สำนักงานตรวจสอบภายใน เข้าสรุปปิดตรวจสอบด้านการเงินบัญชี และด้านพัสดุของคณะฯ

สำนักงานตรวจสอบภายใน เข้าสรุปปิดตรวจสอบด้านการเงินบัญชี และด้านพัสดุของคณะฯ
เมื่อวันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2560

สำนักงานตรวจสอบภายใน เข้าสรุปปิดตรวจสอบด้านการเงินบัญชี และด้านพัสดุของคณะสาธารณสุขศาสตร์

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2559