ประกาศสำหรับบุคลากรคณะฯ

การควบคุมภายใน ปี 2555

การควบคุมภายใน ปี 2556

การควบคุมภายใน ปี 2557

การควบคุมภายใน ปี 2558

การควบคุมภายใน ปี 2559

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน จาการเข้าติดตามผลการตรวจสอบ ประจำปี 2558

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน จาการเข้าติดตามผลการตรวจสอบ ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ : 25 สิงหาคม 2558

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน จาการเข้าติดตามผลการตรวจสอบ ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ผศ.วิมาลา ชโยดม ให้การต้อนรับงานตรวจสอบเพื่อพัฒนาการบริหารด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ