เกี่ยวกับสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
สโลแกน 
          อนามัยสิ่งแวดล้อม มอนอ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมสุขภาพประชาชน
ความเป็นมาของสาขาวิชา 
            ในปี พ.ศ. 2549 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (แขนงอนามัยสิ่งแวดล้อม)

พันธกิจ/เป้าประสงค์ 
          1.ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและประเทศชาติ
          2.พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองสังคมและประเทศชาติ

บทบาท 
          มุ่งผลิตบัณฑิตหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขสาสตร์) แขนงวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการควบคุมดูแลจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อเอื้ออำนวยต่อการเป็นอยู่ที่สุขสบายและสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในห้องปฏิบัติการและในภาคสนามเพื่อให้เกิดทักษะและความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในชุมชน เช่น การจัดการบำบัดน้ำเสีย การจัดการขยะ และการจัดการทางด้านมลภาวะต่างๆ รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อลดภาวะโลกร้อนและผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย 
งานอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นงานที่มุ่งเน้นการป้องกันการเกิดโรคโดยจัดสภาพสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้เหมาะสมกับความเป็นอยู่ที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
          บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในแขนงวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สามารถทำงานได้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ในภาครัฐบัณฑิตสามารถปฏิบัติงานในกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกระทรวงต่างๆ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสุขาภิบาล นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และนักวิชาการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล 
             ภาคเอกชนบัณฑิตสามารถปฏิบัติงานในส่วนหรือฝ่ายสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ และบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม 
             นอกจากนี้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถปฏิบัติงานในส่วนของรัฐวิสาหกิจ เช่น บริษัทไม้อัดไทย จำกัด,  โรงงานยาสูบและการนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
สโลแกน
          อาชีวอนามัยฯ ใส่ใจสภาพงาน มุ่งสู่มาตรฐานความปลอดภัย

ความเป็นมาของสาขาวิชา

          สุขภาพและความปลอดภัยของประชากรวัยแรงงานมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติ และในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมมากขึ้น ทำให้เกิดปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชากรวัยแรงงานมากขึ้นตามลำดับ ทั้งปัญหาอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน ซึ่งการป้องกันการเกิดปัญหาทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในประชากรวัยแรงงานดังกล่าว ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพเฉพาะ ทำหน้าที่ในการดูแลสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ เพื่อให้ผู้ประกอบอาชีพมีความปลอดภัยในการทำงาน   แต่บุคลากรที่จะมาปฏิบัติ งานดังกล่าวยังคงขาดแคลนอยู่ 
          ดังนั้นหลักสูตรสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จึงสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและสภาพทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งมหาวิทยาลับนเรศวรเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือที่มีนิคมอุตสาหกรรมที่สำคัญตั้งอยู่หลายแห่ง เช่น นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ลำพูน) จึงเป็นโอกาสดีที่จะผลิตบัณฑิตด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมของภาคเหนือในการดูแลสุขภาพของผู้ประกอบ อาชีพ ส่งเสริมสุขภาพ และความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดขึ้นในสถานประกอบการ รวมทั้งร่วมมือกับภาคเอกชนสนับสนุนให้นิสิตมีคุณภาพโดยการไปศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ตลอดจนเชิญคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ มาร่วมเป็นอาจารย์พิเศษเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ทางด้านวิชาการให้กับนิสิต รวมทั้งเชิญนักวิชาการ นักอาชีวอนามัย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีประสบการณ์สูงมาเป็นวิทยากรพิเศษ 

พันธกิจ/เป้าประสงค์
          มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตโดยเสริมสร้างให้บัณฑิตมีองค์ความรู้   ความสามารถ   และทักษะทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสาธารณสุขทั่วไป สามารถส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพ ชีวิตของผู้ประกอบอาชีพ  ตลอดจนประชาชนทั่วไป  รวมทั้งมีคุณธรรม  จริยธรรม  เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ  และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

บทบาท
          บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้หลากหลายแห่ง ทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน   และประกอบอาชีพอิสระ 
ภาครัฐ  
          สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งนักอาชีวอนามัย นักวิชาการทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข   หรือกระทรวงอุตสาหกรรม   หรือกระทรวงแรงงาน   เป็นต้น
ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ในโรงพยาบาล หรือหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข   กรุงเทพมหานคร  เทศบาล   และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาครัฐวิสาหกิจ  
          สามารถปฏิบัติงาน ในตำแหน่งนักวิชาการทาง ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยภายในรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ  เช่น   
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
- การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   
- บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)   
- องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย    เป็นต้น 
ภาคเอกชน         
          สามารถปฏิบัติงาน  ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ในสถานประกอบ การ หรือโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ  เช่น 
- กลุ่มอุตสาหกรรมทางการเกษตร 
- กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
- กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ 
- กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี    เป็นต้น 
ประกอบอาชีพอิสระ 
          สามารถประกอบอาชีพอิสระส่วนตัวอื่น ๆ