ชื่อหลักสูตร : 
            หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาอนามัยชุมชน

 สโลแกน : 
            ให้บริการเชิงรุก ปลุกกระแสสังคม ระดมความคิด เกาะติดปัญหาสาธารณสุข สนุกกับการพัฒนา ค้นหาโรคภัย เอาใจใส่สุขภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ คิดสร้างสรรค์นวัตกรรม

 ความเป็นมา : 
            คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาอนามัยชุมชน เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2550

 พันธกิจ/เป้าประสงค์ :
            เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
            1)  มีความรอบรู้ในวิชาชีพ สามารถแก้ไขปัญหาสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอนามัยชุมชน อีกทั้งส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ประชาชนได้ในทุกกลุ่มอายุ
            2)  มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอใฝ่รู้ตลอดชีวิต สามารถค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัย เพื่อนำผลเรียนรู้มาแก้ปัญหาสาธารณสุข
            3)  มีความสามารถในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
            4)  มีความรับผิดชอบ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และเป็นนักวิชาการสาธารณสุขที่ดี ที่ยึด 
มั่นในจรรยาวิชาชีพ  สำนึกและพิทักษ์ประโยชน์ของประชาชนในด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 บทบาท 
          สาธารณสุขศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่สร้างบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อตอบสนองต่อปัญหาสาธารณสุขของประเทศ โดยประยุกต์ใช้วิทยาการสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย มีความสำนึกและรับผิดชอบต่อสังคมไทยและสังคมโลก มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต นักศึกษาผู้เรียนในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาอนามัยชุมชน นี้จะผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ออกแบบเป็นอย่างดี และเป็นไปตามมาตรฐานสากลด้านสาธารณสุขศาสตร์เพื่อให้มีความพร้อมและมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งทางด้านวิชาการสาธารณสุข ในการให้บริการทั้งทางด้านการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค และการฟื้นฟูสุขภาพ โดยเน้นการให้บริการเชิงรุกเพื่อดูแลสุขภาพแบบบูรณาการทั้งกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ ตามการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ   ดังนั้น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเอกอนามัยชุมชน จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิของประเทศให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น เพื่อแก้ปัญหาสาธารณสุขของประเทศได้ ตามปรัชญาและแนวคิดของระบบการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ เพราะหลักสูตรนี้ไม่เพียงแต่ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิได้เท่านั้น แต่ยังมีความรู้ความสามารถในการวินิจฉัยชุมชน กล่าวคือแขนงวิชาอนามัยชุมชน ได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการวินิจฉัยชุมชน เพื่อการค้นหาปัญหา การคัดเลือกปัญหาสาธารณสุขที่เกิดขึ้นในชุมชนเพื่อนำไปดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยการเขียนโครงการ และดำเนินการแก้ไขปัญหาตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่