หากมีข้อสงสัยติดต่อที่หน่วยบุคคล-คุณศิรดา ยุวรรณศิริ โทร : 8651

0. แนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
1. คู่มือการขอกำหนดตำแหน่ง กองการบริหารงานบุคคล
2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง พ.ศ. 2553
3. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
ฉบับที่ 9 พ.ศ.2556
4. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลัเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรำตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
ฉบับที่ 10 พ.ศ. 56
5. แบบก.พ.อ. 03-2556 ฉบับที่ 10
6. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วม
7. รูปแบบการอ้างอิงผลงานทางวิชาการ
8. สรุปหลักเกณฑ์และการแต่งตั้ง (โดยย่อ)
9. ประกาศแนวปฏิบัติการขอประเมินการสอนฯและการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณะสาธารณสุขศาสตร์
10. ผังการขอรับการประเมินพร้อมระบุเอกสารประกอบ
11. แบบฟอร์ม กตว

                                                                                                                                   BY@ITPR-PLAN&POLICY-PH-NU