Name : ดร.สุพัฒนา คำสอน
Period : 00:00-19:00
Place : โรงเรียนหนองฉางวิทยา จ.อุทัยธานี
Remark :
Department : กลุ่มสาขาวิชาอนามัยชุมชน
Name : ดร.วุฒิชัย จริยา
Period : 00:00-19:00
Place : โรงเรียนหนองฉางวิทยา จ.อุทัยธานี
Remark :
Department : กลุ่มสาขาวิชาอนามัยชุมชน
Name : ดร.จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ
Period : 00:00-19:00
Place : โรงเรียนหนองฉางวิทยา จ.อุทัยธานี
Remark :
Department : กลุ่มสาขาวิชาอนามัยชุมชน
Name : อ.สมเกียรติ ศรประสิทธิ์
Period : 08:00-16:30
Place : โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าทอง จ.พิษณุโลก
Remark :
Department : กลุ่มสาขาวิชาอนามัยชุมชน
Name : นายภาสวีร์ อ่องรัก
Period : 08:00-13:00
Place : วิทยาลัยพณิชยการบึงพระ จ.พิษณุโลก
Remark :
Department : งานนโยบายและแผน