Name : อ.วัชรี ศรีทอง
Period : 00:00-00:00
Place : อิมแพ็ค เมืองทองธานี
Remark :
Department : กลุ่มสาขาวิชาอนามัยชุมชน
Name : อ.ภัทราพร บุญมี
Period : 00:00-23:00
Place : อิมแพคเมืองทองธานี กรุงเทพฯ
Remark :
Department : กลุ่มสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์